Non nước Cao Bằng.

  • 10/01/2018
  • | Đào Văn Trà

Ảnh chụp ngày 10/10/2017 tại xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh Cao Bằng

Bài thi ảnh