Thiếu nữ Dao Đỏ

  • 10/01/2018
  • | Đào Văn Trà

Ảnh gli lại chân dung một thiếu nữ Dao Đỏ trong trang phục truyền thống đang thêu khăn thổ cẩm.

Bài thi ảnh