Thu hoạch lúa nước

  • 10/01/2018
  • | Đào Văn Trà

Ảnh chụp ngày 27/5/2017 tại Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình

Bài thi ảnh