Thực Hành Tín Ngưỡng Thờ Mẫu

  • 07/02/2018
  • | Nguyễn Đức Tuệ

Thực Hành Tín Ngưỡng Thờ Mẫu tại chùa Minh Pháp, thành phố Yên Bái, với đặc trưng thờ Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Bài thi ảnh