Viết Liển

  • 07/02/2018
  • | Phạm Ngọc Long Thiên

Cứ vào 20 tháng chạp âm lịch, các Chú các anh họ đạo Ông Trần lại quy tụ tại nhà Lớn Long Sơn viết câu đối cho các gian trong khu nhà Lớn.

Bài thi ảnh